اطلاعات نمایندگی بیمه ایران – بیمه امین

  • آغاز فعالیت : 1389
  • کد نمایندگی  :  6400
  • درجه نمایندگی  : یک
  • مجوز صدور  : امتیاز صدور در کلیه رشته های  بیمه ای
  • واحد بالا سری : مجتمع خدمات بیمه ای تجارت کد : 331
  • امتیاز کارشناسی : امتیاز کارشناسی بازدید اولیه اتومبیل، امتیاز کارشناسی بیمه مسئولیت ،بیمه آتشسوزی
  • ساعات کار : شنبه تا چهار شنبه 9 الی 17 پنجشنبه ها 9 الی 14
  • صاحب امتیاز : مرجان امین
فهرست