در صورت فوت بیمه شده : 

1- مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسد

2- مدارک زیر تهیه و به بیمه گر تحویل داده شود

2-1- گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال

2-2-تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده

2-3- گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد . در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد .

2-4-در صورتی که فوت به علت حادثه باشد . گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده باشد

2-5- گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد

در صورت حیات بیمه شده : 

برای دریافت سرمایه بیمه نامه ذینفع بیمه نامه با در دست داشتن اصل کارت ملی و بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه کند

فهرست