۱- خسارت های مالی بدون کروکی : 

در چه شرایطی خسارت های مالی بدون کروکی پلیس پرداخت میشود ؟

۱- هردو وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند

۲- هر دو راننده دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه باشند

۳- حادثه منجر به خسارت جرحی (جراحت یا فوت ) نشده باشد

۴- حداکثر خسارت وارده به زیاندیده ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد

۵- طرفین حادثه در مورد مقصر اختلاف نظر نداشته باشند

۶- هر دو وسیله نقلیه توسط کارشناس بیمه بازدید شود

بعد از تصادف منجر به خسارت مالی چه باید کرد ؟

۱- مهربان و خونسرد باشید

۲- از وضعیت خودروها عکس و فیلم تهیه کنید

۳- برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و جریمه شدن توسط پلیس خودروها را جابجا کرده و در محلی مناسب پارک کنید

۴- در ساعات اداری به مرکز خسارت سیار بیمه مقصر اطلاع دهید (تلفن خسارت سیار بیمه ایران ۰۹۶۶۸ )

۵- در صورت عدم دسترسی به تیم خسارت سیار میبایست طرفین حادثه با خودروهایشان و مدارک لازم به مراکز پرداخت خسارت بیمه مقصر حادثه مراجعه کنند

۶- طرفین در مورد زمان و مکان مراجعه به شرکت بیمه مقصر توافق کنند (حداکثر مهلت اعلام خسارت ۵ روز کاری )

۷- برای اطمینان از همکاری مقصر حادثه و مراجعه به شرکت بیمه توصیه میشود زیاندیده علاوه بر دریافت شماره تلفن و آدرس از مقصر حادثه یک دست نوشته یا صورتجلسه تهیه و طرفین آن را امضا کنند.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث جیست ؟

۱- اصل و کپی بیمه شخص ثالث طرفین حادثه

۲- اصل و کپی گواهینامه رانندگی طرفین حادثه

۳- اصل و کپی کارت ملی طرفین حادثه

۴- اصل و کپی کارت خودرو و طرفین حادثه

۵- سند مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده

۶- شماره حساب بانکی (شماره شبا ) زیاندیده جهت واریز خسارت

۲- خسارت های مالی با کروکی :  

۲-۱- خسارت های مالی با کروکی سازشی :

درموارد زیردر صورتیکه خسارت زیاندیده کمتر از سقف تعهد بیمه شخص ثالث مقصر باشد از کروکی سازشی استفاده میشود :

۱-یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد

۲- یکی از طرفین حادثه بدلیل مسافر بودن تقاضای کروکی داشته باشد

۳- تصادف جلو به جلو یا شاخ به شاخ باشد

۴- یکی از طرفین تصادف یا هر دو موتور سیکلت باشد

۵- یکی از طرفین حادثه وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس ، کامیون و ..) باشد

۶- تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از رخ داده باشد

۷- تصادف چند مرحله ای باشد یعنی بعد از برخورد با وسیله نقلیه دیگر به نقطه ای دیگر پرتاب و با تیر برق یا جدول و … برخورد کرده باشد

۸- بعلت عبور یکی از طرفین حادثه از چراغ قرمز تصادف به وقوع پیوسته باشد (جهت بررسی حق تقدم عبور )

۹- یکی از طرفین تصادف نظامی باشد

۱۰ – چنانچه  تاریخ صدور بیمه شخص ثالث پیوسته نباشد و تاریخ صدور بیمه نزدیک تاریخ تصادف باشد

 

 ۲-۲- خسارت های مالی با کروکی غیر سازشی :

در موارد زیر از کروکی غیر سازشی استفاده میشود :

۱- تصادف منجر به جرح یا فوت شده باشد

۲- یکی از طرفین فاقد گواهینامه یا بیمه نامه باشد

۳- تصادف با جسم ثابت ماننده تیربرق یا گارد ریل رخ داده باشد

۴- میزان خسارت مالی زیاندیده بیش از تعهد بیمه نامه مقصر باشد

مراحل دریافت خسارت در مواقعی که کروکی غیر سازشی تنظیم میشود چیست ؟

زیاندیده پس از دریافت کروکی غیر سازشی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارد شده به خودرو ( تامین دلیل ) به شورای حل اختلاف محل سکونت مراجعه میکند و پس از تعیین میزان خسارت اگرمقصر قبول کرد که خسارت را شخصا و یا مشترک (بخشی از خسارت توسط بیمه شخص ثالث و الباقی توسط مقصر ) بپردازد زیاندیده با تکمیل فرم دادخواست صدور گزارش اصلاحی و معرفی به شرکت بیمه را از شورای حل اختلاف مطالبه میکند و پس از صدور گزارش اصلاحی با مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه با رعایت قانون خسارت متناظر بخشی از خسارت که بعهده شرکت بیمه مقصر است را دریافت و الباقی خسارت را ازمقصر میبایست دریافت کند و چنانچه مقصر از پرداخت خسارت الباقی امتناع بورزد زیاندیده میتواند با مراجعه به اجرای احکام نسبت به توقیف اموال وی یا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مقصر حادثه ) اقدام کند و اگر زیاندیده دارای بیمه بدنه باشد میتواند الباقی خسارت را باواگذاری حقوق به شرکت بیمه جهت مراجعه به مقصر و دریافت خسارت از محل بیمه بدنه خود دریافت کند .

اما اگر مقصر حادثه قبول نکرد که مقصر است و برگ قبول تقصیر را امضا نکرد زیاندیده دادخواست مطالبه خسارت تنظیم میکند و پس از صدور رای شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت مقصر حادثه مراحل فوق الذکر را میبایست طی کند .

فهرست